Phòng Hành chính – Tổ chức – Tài vụ:

  1. Công tác hành chính:

- Tổ chức, thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, lễ tân;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện trong việc mua sắm cấp phát văn phòng phẩm cho các Phòng, Khoa, Đơn vị khác trong nhà trường;

- Tổ chức thực hiện công tác Bảo vệ - An ninh – Trât tự trường học;

- Tổ chức thực hiện các quy định về việc quản lý lớp học, hội trường, phòng làm việc, vệ sinh môi trường, chăm sóc vườn hoa cây cảnh, xây dựng cảnh quan sư phạm trong Nhà trường.

- Chỉ đạo các bộ phận chuẩn bị cơ sở vật chất cho các ngày lễ lớn, các Hội nghị theo kế hoạch

b) Công tác tổ chức:

- Sắp xếp tổ chức, quản lý nhân sự, quy hoạch đội ngũ cán bộ, viên chức. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; nhận xét đánh giá viên chức hàng năm;

- Lập kế hoạch và quản lý công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, công tác đối ngoại;

- Quản lý công tác nghĩa vụ quân sự, tham mưu với lãnh đạo nhà trường về công tác quốc phòng an ninh và công tác tự vệ trong nhà trường;

- Thực hiện công tác báo cáo tổng hợp như: Báo cáo kế hoạch năm học, báo cáo tổng kết năm học, báo cáo về nhân sự,…

- Thực hiện công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ.

c) Công tác tài vụ:

- Quản lý công tác tài chính, lập dự toán thu, chi hàng quý, hàng năm của nhà trường; thực hiện các khoản thu, chi; lập quyết toán, báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm theo đúng quy định về chế độ kế toán, tài chính của Nhà nước;

- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ;

- Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản, nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán;

- Cung cấp thông tin số liệu kế toán theo quy định của pháp luật;

- Kiểm kê tài sản, vật tư, công cụ dụng cụ của các Khoa, phòng, đơn vị trong nhà trường. Xác nhận, đánh giá số lượng, chất lượng và giá trị tài sản để kiểm tra đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán;

- Bảo quản đầy đủ, an toàn tài liệu kế toán trong quá trình sử dụng, thực hiện lưu trữ hồ sơ sổ sách kế toán theo quy định.

d) Tổng hợp các báo cáo hàng tháng của các khoa chuyên môn

e) Làm các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.