Phòng Công tác học sinh và Quản trị đời sống:

a) Công tác học sinh:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục học sinh cho từng khóa, từng năm học;

- Báo cáo các hoạt động về công tác học sinh trong nhà trường với hiệu trưởng và các cơ quan quản lý theo quy định;

- Giáo dục, rèn luyện kỹ năng mềm cho học sinh;

- Triển khai, hướng dẫn các giáo viên chủ nhiệm làm hồ sơ chế độ chính sách và chế độ ưu đãi cho học sinh;

- Phối hợp với tổ chức ĐTN, các phòng khoa để tổ chức phong trào thi đua; đánh giá, phân loại điểm rèn luyện cho học sinh theo kỳ, năm học;

- Đề xuất thực hiện các chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật học sinh; chủ động phối hợp với các phòng/khoa chuyên môn chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, công tác thi đua, khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động đào tạo đối với học sinh;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội trong học sinh (phòng chống ma túy, bạo lực học đường,…)

- Xây dựng kế hoạch lao động, vệ sinh các khu vực trong nhà trường;

b) Công tác quản trị:

- Xây dựng kế hoạch mua săm máy móc, trang thiết bị dạy học, tổ chức thực hiện việc cung ứng vật tư thực hành, thực tập; thường xuyên kiểm tra số thiết bị, vật tư trong kho để phục vụ tốt nhất cho công tác đào tạo của nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng, bảo trì,bảo dưỡng trang thiết bị để phục vụ cho công tác dạy và học có hiệu quả;

- Đề xuất, tổ chức thực hiện việc điều chuyển sử dụng hoặc tu sửa, cải tạo phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng sản xuất, phòng học, phòng làm việc,..;

- Lập hồ sơ theo dõi việc sử dụng máy, trang thiết bị và các tài sản;

- Thực hiện công tác kiểm kê thiết bị dạy học, cơ sở vật chất vào cuối năm và báo cáo định kỳ;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức phòng cháy, chữa cháy, các phương án phòng chống bão lũ, dịch bệnh;

- Đảm bảo hệ thống cung cấp điện, nước cho công tác đào tạo và phục vụ đào tạo.

c) Công tác đời sống:

- Thực hiện công tác quản lý học sinh, phục vụ đời sống và hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, theo dõi, giúp đỡ học sinh hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động khác ngoài giờ học;

- Tổ chức hoạt động căng tin, bếp ăn phục vụ cán bộ, viên chức và học sinh trong nhà trường;

- Tổ chức thực hiện công tác y tế, vệ sinh trường học.

d) Nộp các báo cáo tháng về phòng HC-TC-TV vào các ngày 28-30 của tháng.

e) Làm các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.