Phòng Đào tạo:

a) Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề, dạy văn hóa; kế hoạch bồi dưỡng hàng năm, dài hạn của Nhà trường;

- Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề;

- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, đào tạo, quản lý hồ sơ, thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp; cấp bằng, chứng chỉ nghề theo đúng quy định;

- Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;

- Quản lý việc kiểm tra, thi theo đúng quy định;

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.

- Tổ chức hướng nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm và chỉ đạo các khoa nghề theo dõi việc làm của học sinh;

b) Thực hiện công việc giáo vụ:

- Lập các bảng, biểu về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề;

- Theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề;

- Thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ LĐTBXH, Tổng cục GDNN, Sở LĐTBXH, các cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn các khoa nghề, giáo viên dạy nghề.

c) Nộp các báo cáo tháng về phòng HC-TC-TV vào các ngày 28-30 của tháng.

d) Làm các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.