Khoa Công nghệ - Mỹ thuật

a) Tổ chức nhập học và thực hiện đào tạo ở 2 trình độ:

- Hệ trung cấp nghề: May thời trang.

- Hệ sơ cấp nghề: May mặc; Sản xuất tranh đá quý; Chạm khắc đá.

b) Tổ chức quá trình đào tạo, giảng dạy học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình khung của Nhà trường;

c) Hướng nghiệp dạy nghề (Dạy nghề phổ thông);

d) Lập kế hoạch phân công công tác, giáo viên chủ nhiệm triển khai các hoạt động nghiệp vụ về công tác chủ nhiệm theo quy định;

đ) Xây dựng và triển khai chương trình, giới thiệu quảng cáo về ngành nghề của khoa;

e) Quản lý giáo viên, nhân viên và người học trong toàn khoa;

g) Tổ chức biên soạn, điều chỉnh chương trình, giáo trình tài liệu dạy học khi được phân công;

h) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên;

i) Tổ chức các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với sản xuất trong lĩnh vực nghề nghiệp của Nhà trường;

k) Thực hiện công tác về tổ chức cán bộ, Thi đua – Khen thưởng theo sự phân cấp của nhà trường;

l) Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, liên hệ với các doanh nghiệp, xí nghiệp để thực hiện tốt công tác thực tập tay nghề của học sinh; giới thiệu và theo dõi việc làm của học sinh sau đào tạo;

m) Phối hợp với các gia đình học sinh và tổ chức quản lý học sinh của Nhà trường trong việc giáo dục học sinh trong toàn khoa;

n) Nộp các báo cáo tháng về phòng HC-TC-TV vào các ngày 28-30 của tháng.