Khoa Văn hóa và Khoa học cơ bản

a) Tổ chức thực hiện công tác giáo dục học sinh trong toàn trường; tổng hợp, đánh giá, phân tích kết quả giáo dục 2 mặt của học sinh;

b) Giảng dạy và nghiên cứu các môn học lý thuyết cơ sở: Tiếng anh, Tin học, giáo dục QPAN, Giáo dục thể chất, Chính trị, Pháp luật;

c) Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT;

d) Xây dựng kế hoạch giảng dạy văn hóa GDTX; xác định mục tiêu; Lập kế hoạch phân công công tác cho giáo viên dạy văn hóa, giáo viên chủ nhiệm, triển khai các hoạt động nghiệp vụ của giáo viên chủ nhiệm theo quy định;

đ) Tổ chức thực hiện chương trình hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông;

e) Tổ chức quá trình đào tạo, giảng dạy học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình của Nhà trường;

g) Quản lý phòng máy tính và sửa chữa mạng internet của Nhà trưởng;

h) Hỗ trợ các phòng khoa về vẽ, scan các bản vẽ kỹ thuật phức tạp và hỗ trợ kỹ thuật máy tính trong giảng dạy và thi kiểm tra;

i) Quản lý giáo viên, nhân viên và người học trong toàn khoa;

k) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên;

l) Thực hiện công tác về tổ chức cán bộ, Thi đua – Khen thưởng theo sự phân cấp của nhà trường;

m) Phối hợp với các đơn vị trong trường để triển khai thưc hiện các nhiệm vụ được giao;

n) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo tuần về các hoạt động của khoa, báo cáo kịp thời những vấn đề vướng mắc trong quá trình phối hợp và giải quyết các nhiệm vụ của đơn vị.

p) Nộp các báo cáo tháng về phòng HC-TC-TV vào các ngày 28-30 của tháng.

Làm các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.