1

 

Cơ Cấu Tổ Chức

Cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Lục Yên gồm:

  1. Hội đồng trường;

  2. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng;

  3. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

  - Phòng Đào tạo

  - Phòng Hành chính-Tổ chức-Tài vụ

  - Phòng Công tác học sinh và Quản trị đời sống

  4. Các khoa:

  - Khoa Điện-Điện tử

  - Khoa Nông-Lâm nghiệp

  - Khoa Cơ khí-Xây dựng

  - Khoa Công nghệ-Mỹ thuật  

  - Khoa Văn hóa & KHCB